صفحه اصلی / فرآیندهای اداره کل

فرآیندهای اداره کل

فرآیندهای اداره کل

فرآیند اجرایی بخش اشتغال، حرفه آموزی و کاریابی مرکز مراقبت بعد از خروج زندان های استان

Eshteghal_Unit

شرایط دریافت خدمات از ستاد دیه استان

Sharayet_Setade_Dieh

فرآیند اجرایی پرداخت تسهیلات وام خود اشتغالی به مددجویان در مرکز مراقبت بعد از خروج زندان های استان

فرآیند اجرایی بخش اشتغال، حرفه آموزی و کاریابی مرکز مراقبت بعد از خروج زندان های استان

فرآیند اجرایی بخش مددکاری مرکز مراقبت بعد از خروج زندانهای استان

فرآیند اجرایی بخش مشاوره و روانشناسی مرکز مراقبت بعد از خروج زندانهای استان

فرآیند اجرایی تشکیل پرونده مددجو در مرکز مراقبت بعد از خروج زندانهای استان

Print Friendly